นุชสรา บุญครอง

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นางสาวนุชสรา บุญครอง (Nootsara Boonkrong)
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5893
e-mail: nootsara.boo@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และงานสารสนเทศฯ
  2. งานพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล
  3. งานจัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์
  4. ดูแลเว็บไซต์ หรือให้คำปรึกษาเว็บมาสเตอร์ ภาควิชา/หน่วยงาน
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย