นุชสรา บุญครอง

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

ชื่อ-สกุล

นางสาวนุชสรา บุญครอง (Nootsara Boonkrong)

ตำแหน่ง :

พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ตำแหน่งเดิม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนเมื่อ 22 ส.ค. 2555)

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง K527 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5893
e-mail : nootsara.boo@mahidol.ac.th

   

การศึกษา :

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

การฝึกอบรมและดูงาน :

 

พ.ศ. 2556

- ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEIC Success (32 hours) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (26 เม.ย. - 13 มิ.ย. 56)

พ.ศ. 2557

- ผ่านการฝึกอบรมในโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 หัวข้อ "เทคนิคการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป Joomlal / Drupal / Wordpress" (29 เม.ย. 57)

พ.ศ. 2558

- ผ่านการอบรมหลักสูตร PHP&My SQL for Web E-Commerce หลักสูตร 42 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรจาก โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) (10-22 ก.พ. 58)

     

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. งานพัฒนาเว็บไซต์

  1.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ (web developer) จัดทำ เพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
- SC Internet ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของคณะ โดยประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- SC Intranet เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร
  1.2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ (web developer) ออกแบบ จัดทำ เพิ่มเนื้อหา และปรับปรุงเว็บไซต์ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดยประสานงานด้านข้อมูลกับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานแผนกต่างๆ ของห้องสมุด
  1.3 ประสานงานกับผู้ดูแลเว็บไซต์ในระดับภาควิชา / หน่วยงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ทั้ง domain ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยพัฒนาเว็บไซต์สำหรับใช้ในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน

2. งานพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล

  2.1 ดูแลเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลและภาพถ่ายดังนี้
- Stang99 สำหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเพื่อใช้ภายในหน่วยงาน
- Photobank สำหรับจัดเก็บภาพถ่ายกิจกรรมและบรรยากาศของงานสารสนเทศฯ
- SC Photobank สำหรับจัดเก็บภาพถ่ายกิจกรรม และบรรยากาศภายในคณะวิทยาศาสตร์
- รับผิดชอบดูแล ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รวบรวม และทำระบบจัดเก็บภาพถ่ายดิจิตอล (Photobank และ SC Photobank) ที่ได้จากกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ และของหน่วยงาน
  2.2 ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
- ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Academic Staff Research Expertise)
- ฐานข้อมูลทำเนียบนามบุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff Responsibilities)
  2.3 รับผิดชอบดูแล ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รวบรวม และทำระบบจัดเก็บภาพถ่ายดิจิตอล ที่ได้จากกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ และของหน่วยงาน

3. งานจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงาน เกี่ยวกับเว็บไซต์

  3.1 ปฏิบัติหน้าจัดเก็บ รวบรวม รายงานผลสถิติผู้ใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งของคณะวิทยาศาสตร์ และงานสารสนเทศฯ เช่น Facebook Google Plus Blog
3.2 รับผิดชอบดูแล การรายงานผลสถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดด้วยระบบ TrueHits

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะทำงาน
4.2 เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปี และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

5. โครงการ / ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  - โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทำเนียบนามบุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff Responsibilities) ด้วย PHP ระยะที่ 2 (http://science.mahidol.ac.th/staff.php)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (MUSC website development) (เฉิดฉันทร์ นุชสรา อริศรา)
 

 

 
เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
  - คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)