สรวง อุดมวรภัณฑ์

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

ชื่อ-สกุล

นายสรวง อุดมวรภัณฑ์
Mr. Suang Udomvaraphunt

 

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์

   

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5727
e-mail : suang.udo@mahidol.ac.th

     

การศึกษา :

วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล

 
     
 
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะ Information & Computer Literacy และผลิตคู่มือการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (E-Handouts)

1.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ Information & Computer Literacy ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ และประสานงานกับวิทยากรและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการอบรม

1.3 จัดทำและสรุปสถิติแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเพื่อใช้ในการปรับปรุงการอบรม

1.4 ผลิตและปรับปรุงหนังสือ คู่มือการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์

1.5 ดูแลและให้บริการการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (P114) และสรุปสถิติการใช้ห้องรายเดือน

2. งานบริการช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ (IT Helpdesk)

2.1 บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านไอที (IT helpdesk) สำหรับ นักศึกษาและบุคลากรผ่านโทรศัพท์ อีเมล์และการติดต่อด้วยตัวเอง

2.2 ติดตั้ง-ถอดถอนโปรแกรม จัดเตรียมความพร้อมและดูแลบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรมในห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P114

2.3 จัดการอบรมกลุ่มย่อยและตอบคำถามการใช้งานและแนะนำการสืบค้นสารสนเทศผ่านบริการ at noon training

2.4 วิเคราะห์สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือ Google analytics

3. วิทยากรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

3.1 เป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

  • เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote
  • การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย Mendeley
  • การสร้างกราฟเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ด้วย Sigma Plot
  • การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2
  • การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin2
  • การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์

4. งานบริหารความเสี่ยงและสื่อสารองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์

4.1 ส่งอีเมล์ MUSC Must Know และฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

4.2 ส่งอีเมล์แจ้งเตือนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ให้ทราบข้อมูลจดหมายลวง (Phishing, scam mail)

4.3 เขียนบทความลงบล็อก เว็บบอร์ดหรือสื่ออื่นๆ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการปฏิบัติที่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น จดหมายลวง : Phishing, scam mail)

5. กิจกรรมพิเศษ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

  • SCBT302 : Microbial Physiology and Genetics (หัวข้อ How to process data)
  • SCID101 : Integrated Sciences เป็นต้น
 
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)
  1. Meevootisom,V., Udomvaraphunt,S. and Suander,J.R. (1987) Cloning and Expression of Bacillus Penicillin Acylase Gene in Escherichia coli. Microbial Utilization of Renewable Resource, 5:35-41.
  2. Udomvaraphunt,S., Chaksangchaichot,P., Sithisarn,P. Chosungnoen,N., Varavinit,S., Panbangred,W., Panijpan,B. and Meevootisom,V. (1992) Penicillin acylase : Production, Isolation, Purification and Modification. Microbial Utilization of Renewable Resource, 8:149-153.
  3. Udomvaraphunt, S. and Yoshida, T. (1992) Penicillin Acylase Enzyme Production by Fed-Batch Culture. Annual Reports of TC Biotech 15 : 387-393.
  4. Panbangred, W., Udomvaraphunt, S. and Meevootisom, V. (1990) Genetic Manipulation of Penicillin Acylase in Bacillus sp. Journal of Science Society of Thailand 16 : 55-75.