สรวง อุดมวรภัณฑ์

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นายสรวง อุดมวรภัณฑ์ (Suang Udomvaraphunt)
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5727
e-mail: suang.udo@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะ Information & Computer Literacy และผลิตคู่มือการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (E-Handouts)
  2. งานบริการช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ (IT Helpdesk)
  3. วิทยากรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  4. งานบริหารความเสี่ยงและสื่อสารองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)
พ.ศ. 2530

1.) Meevootisom,V., Udomvaraphunt,S. and Suander,J.R. (1987) Cloning and Expression of Bacillus Penicillin Acylase Gene in Escherichia coli. Microbial Utilization of Renewable Resource, 5:35-41.

พ.ศ. 2533

2.) Panbangred, W., Udomvaraphunt, S. and Meevootisom, V. (1990) Genetic Manipulation of Penicillin Acylase in Bacillus sp. Journal of Science Society of Thailand 16:55-75.

พ.ศ. 2535

3.) Udomvaraphunt,S., Chaksangchaichot,P., Sithisarn,P. Chosungnoen,N., Varavinit,S., Panbangred,W., Panijpan,B. and Meevootisom,V. (1992) Penicillin acylase : Production, Isolation, Purification and Modification. Microbial Utilization of Renewable Resource, 8:149-153.
4.) Udomvaraphunt, S. and Yoshida, T. (1992) Penicillin Acylase Enzyme Production by Fed-Batch Culture. Annual Reports of TC Biotech 15:387-393.