สุภร ผลโพธิ์

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุภร ผลโพธิ์ (Suporn Polpho)
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5715
e-mail: suporn.pop@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือในพื้นที่ชั้น 2 ของห้องสมุด
  2. งานจัดเก็บสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารในพื้นที่ชั้น 3 ของห้องสมุด
  3. งานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  4. งานพัฒนาคลังบทความวิชาการฉบับย้อนหลัง
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย