สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

ชื่อ-สกุล นางสาวสุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
Miss Supukjira Wongkitcharoen
 
ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
สถานที่ติดต่อ : ห้อง P303 ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0-2201-5710
  e-mail : supukjira.won@mahidol.ac.th
การศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. งานสารบรรณและเลขานุการ
  1.1 ร่างและพิมพ์หนังสือ บันทึกข้อความ ในการติดต่อราชการ กับหน่วยงานทั้งภายในคณะฯ และ ภายนอกคณะฯ
  1.2 เป็นศูนย์ Call Center ของหน่วยงานและโอนสายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  1.3 รับเรื่องในรูปเอกสารและหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Lotus Note และแจ้งเวียนให้บุคลากรในงาน สารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขอ่านและรับทราบ
  1.4 ติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นัดหมาย และติดตามเรื่อง
  1.5 จัดทำตารางนัดหมาย จัดทำปฏิทินกิจกรรมและกำหนดการปฏิบัติงานต่างๆ ของบุคลากร และรวบรวมเป็นเข้าแฟ้ม
  1.6 จัดระเบียบแฟ้มเอกสาร และตู้เก็บเอกสารของหน่วยงาน ทำสำเนาและจัดเก็บโดยแยกประเภทเอกสาร เพื่อความสะดวกในการค้นคืน
  1.7 จัดเตรียมแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ ด้วยการถ่ายเอกสาร หรือสั่งงานโรเนียวให้พร้อม เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  1.8 ร่วมติดต่อประสานงาน และดูแลความเรียบร้อยด้านเอกสาร การลงทะเบียน การต้อนรับ และอาหารว่าง ของการจัดอบรม การบรรยาย หรือโครงการต่างๆ ที่งานสารสนเทศฯ จัดขึ้นในแต่ละครั้ง
  1.9 ดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เช่น เครื่องดื่มกาแฟ ไมโล โอวัลติน กรวยน้ำกระดาษ กระดาษชำระ กระดาษโน้ต น้ำยาล้างมือ ฯลฯ
2. งานอาคารสถานที่และพัสดุ
  2.1 ดำเนินการทำเรื่องเบิกวัสดุสำนักงานและแจ้งซ่อมผ่านโปรแกรม SC- MMS ของคณะฯ
  2.2 ประสานงานในการแจ้งซ่อม โทรศัพท์ตามช่าง ติดตามผลการซ่อม และลงนามรับในใบงาน
  2.3 ดูแลความเรียบร้อยทางด้านทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของหน่วยงาน
3. งานการเงิน  
  3.1ตรวจเช็คความถูกต้องในหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และใบเซ็นลงเวลามาทำงาน นอกเวลาราชการ ซึ่งจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นประจำทุกเดือน
  3.2 จัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้/เงินอุดหนุน ลูกจ้างประจำ ทุกเดือน
  3.3 จัดทำเรื่องเบิกค่าตอบแทนการจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานห้องสมุด
  3.4 จัดทำเอกสารการจัดซื้อ แต่งตั้งคณะกรรมการ เบิกจ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยต่างๆ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้คณะฯ เช่น ค่าซื้อหนังสือวารสาร ค่าซ่อมและเย็บเล่มหนังสือวารสาร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้สอย เป็นต้น และดำเนินการเบิกจ่ายระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS
  3.5 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงาน
  3.6 จัดทำเรื่องเงินยืมทดรองจ่าย เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของงานสารสนเทศฯ
  3.7 จัดทำและบันทึกรายรับรายจ่ายบัญชีของทุนห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  3.8 สรุปรายรับ-ค่าใช้จ่ายของการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง
4. งานการเจ้าหน้าที่
  4.1 จัดทำบันทึกสถิติการลา มาสาย ของงานสารสนเทศฯ และสรุปส่งให้งานการเจ้าหน้าที่ทุกเดือน
  4.2 จัดทำรายงานสรุปข้อมูล ณ ปัจจุบัน เกี่ยวกับประวัติอัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา การเลื่อนขั้น และอายุราชการของ บุคลากรทุกคน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
  4.3 ติดต่อประสานงานแจ้งหนังสือเวียนให้บุคลากรของหน่วยงานทราบ
  4.4 ดูแลพนักงานจากบริษัททำความสะอาด
  4.5 ตรวจตราและดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยต่างๆ ก่อนปิดประตูห้องสมุด
5. ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ
  5.1 ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  5.2 เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ที่ทางคณะฯ จัดขึ้น ได้แก่