สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2563)

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ (Supukjira Wongkitcharoen)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5710
e-mail: supukjira.won@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. งานสารบรรณและเลขานุการ
  2. งานอาคารสถานที่และพัสดุ
  3. งานการเงิน
  4. งานการเจ้าหน้าที่
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย