วรัษยา สุนทรศารทูล

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile)

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2564)

ชื่อ-สกุล
นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล (Varasaya Soonthornsarathool)
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (1 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน)
หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (พ.ศ. 2554-2562)
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2201 5725
e-mail: varasaya.soo@mahidol.ac.th
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
  1. กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
  2. กำกับ ดูแล การบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการรวบรวม และวิเคราะห์สารสนเทศผลงานวิจัย ข้อมูลโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลการเรียนการสอน ข้อมูลโครงการเพื่อสังคม และบริการนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ โดยร่วมมืออย่างบูรณาการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำข้อมูลฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
  3. กำกับ ดูแล พัฒนาระบบเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  4. กำกับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและระบบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้าน Hardware, Software และ Peopleware รวมทั้งแผนจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี การสื่อสารและระบบต่างๆ
  5. ดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของฐานข้อมูล รวมทั้งการติดตามประเมินผลระบบ และประสานงานกับมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
  6. กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง
  7. เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)
พ.ศ. 2547

1.) Bunluesin S, Kruatrachue M*, Pokethitiyook P, Lanza GR, Upatham ES, Soonthornsarathool V. Plant screening and comparison of Ceratophyllum demersum and Hydrilla verticillata for cadmium accumulation. Bull Environ Contam Toxicol 2004;73(3):591-598.
2.) Chantachon S, Kruatrachue M*, Pokethitiyook P, Upatham S, Tantanasarit S, Soonthornsarathool V. Phytoextraction and Accumulation of Lead from Contaminated Soil by Vetiver Grass: Laboratory and Simulated Field Study. Water Air Soil Poll 2004;154(1-4):37-55.

พ.ศ. 2548

3.) Lamai C, Kruatrachue M*, Pokethitiyook P, Upatham ES, Soonthornsarathool V. Toxicity and accumulation of lead and cadmium in the filamentous green alga Cladophora fracta (O.F. Muller ex Vahl) Kutzing: A laboratory study. ScienceAsia 2005;31(2):121-7.
4.) Yaowakhan R, Kruatrachue M*, Pokethitiyook P, Soonthornsarathool V. Removal of lead using some aquatic macrophytes. Bull Environ Contam Toxicol 2005;75(4):723-730

พ.ศ. 2549

5.) Panyakhan S, Kruatrachue M, Pokethitiyook P*, Soonthornsarathoon V, Upatham S. Toxicity and accumulation of cadmium and zinc in Hydrocotyle umbellata. ScienceAsia 2006;32(3):323-8.

พ.ศ. 2554

6.) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ และ วรัษยา สุนทรศารทูล. "ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ Information Café" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต: UniNOMS2011. 285-286. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2554

พ.ศ. 2557

7.) อภิชัย อารยะเจริญชัย และ วรัษยา สุนทรศารทูล. (2557). การวัดและประเมินผลการใช้ Facebook. รังสิตสารสนเทศ, กรกฎาคม-ธันวาคม 20(2), 66-95.

พ.ศ. 2558

8.) วรัษยา สุนทรศารทูล และ อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2558). ความเข้าใจเรื่อง "ลิขสิทธิ์" เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในแวดวงบรรณารักษ์. รังสิตสารสนเทศ, กรกฎาคม-ธันวาคม 21(2), 7-19.

รางวัล
พ.ศ. 2553

ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับ 6-8 ระดับส่วนงาน ประจำปี 2553 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล)