วรัษยา สุนทรศารทูล

(ข้อมูลล่าสุด ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประวัติและผลงาน (Resume & Role Profile) :

     

ชื่อ-สกุล

นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล (Varasaya Soonthornsarathool)

ตำแหน่ง:

นักวิทยาศาสตร์
หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

สถานที่ติดต่อ :

ห้อง P106 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5725
e-mail: varasaya.soo@mahidol.ac.th

   

การศึกษา :

 

พ.ศ. 2535-2539
พ.ศ. 2540-2542

วท.บ. (สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การฝึกอบรมและดูงาน :

 

 

พ.ศ. 2548

ศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า มหาวิทยาลัยเกียวโต และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (29 พ.ย.-3 ธ.ค. 48)

พ.ศ. 2552

ผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (9 มี.ค.-2 มิ.ย. 52)

พ.ศ. 2554

- ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEIC Success (32 hours) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (7 มี.ค.-8 เม.ย. 54)
- ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Curtin University, Perth ประเทศออสเตรเลีย (27-31 ก.ค. 54)

พ.ศ. 2555

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7 (19-29 ก.พ. 55)

พ.ศ. 2556

- ผ่านการพัฒนาศักยภาพและสริมทักษะด้าน ICT-- Leveraging ICT Skills in Workplace Program MS Excel 2010 ได้รับประกาศนียบัตรจาก Microsoft USA (28-31 พ.ค. 2556)
- ผ่านการอบรมสุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 9 Effective Leadership (11-12 มิ.ย. 56)
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่น 12 โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556 (17-19 ก.ค. 56)

พ.ศ. 2558

- ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ" โดยกรมวิทย์บริการ (26 มิ.ย. 58)
- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC) ได้รับประกาศนียบัตรจาก แขวงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (19-20 พ.ค. 58)
- ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 กฎหมายวิธีทางปกครอง (7 ก.ย. 58)
- ผ่านการพัฒนาศักยภาพและสริมทักษะด้าน ICT-- Leveraging ICT Skills in Workplace Program MS Word 2010 ได้รับประกาศนียบัตรจาก Microsoft USA (14-15 ก.ย. 58)

พ.ศ. 2559

- ผ่านการพัฒนาศักยภาพและสริมทักษะด้าน ICT-- Leveraging ICT Skills in Workplace Program MS Powerpoint 2013 ได้รับประกาศนียบัตรจาก Microsoft USA (17 พ.ย. 59)
- ผ่านการฝึกอบรม Data Analysis with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop Workshop: Pentaho BI Basic ได้รับประกาศนียบัตรจาก สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย (19-21 ธ.ค. 59)

พ.ศ. 2560

- ผ่านการพัฒนาศักยภาพและสริมทักษะด้าน ICT-- Leveraging ICT Skills in Workplace: Microsoft Office Specialist (MS Excel 2013) ได้รับประกาศนียบัตรจาก Microsoft USA (16-17, 20 ม.ค. 60)

พ.ศ. 2561

- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น 3 โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้รับหนังสือรับรองจาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (7-9 มี.ค. 61)
- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่น 1 โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้รับหนังสือรับรองจาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (29-30 มี.ค. 61)

     

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. งานรับผิดชอบ กำกับ ดูแลภารกิจงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

  1.1 ดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ (ทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง) เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
1.2 กำกับดูแลงานเอกสารของงานสารสนเทศฯ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน สรุปสถิติรายงานที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจำปี และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฯลฯ
1.3. กำกับดูแลบุคลากรของงานสารสนเทศฯ
1.4 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามพันธกิจของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

2. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic IT)

  2.1 เป็นวิทยากรสอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ Information & Computer Literacy ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่
- Google Apps for Education
- การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Survey Monkey
- การสร้าง Presentation อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- โปรแกรม Freeware และ Opensource สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
- เล่าเรื่องด้วยภาพโดยโปรแกรม Photo story
- การตัดต่อไฟล์ VDO ด้วย Windows Movie Maker
- แนะนำการเขียน Blog คลังความรู้ ด้วย Wordpress
- เทคนิคการใช้งาน Facebook และ Twitter แบบมืออาชีพ
2.2 สำรวจความต้องการฝึกอบรม ICT Literacy ประจำปี พร้อมจัดอบรมเพื่อให้ตรงความต้องการจากแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมด้าน ICT ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข แะงานบริหารและธุรการ
2.3 งานบริหารความเสี่ยงด้านไอที รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ ในด้านเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่อง พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550 และ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 2537, 2558 แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
2.4 ให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค สำหรับผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ (IT Helpdesk) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยผ่านทาง e-mail โทรศัพท์ และติดต่อด้วยตนเอง

3. ผู้ประสานงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน

  3.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชา SCID202 Basic Information Literacy และอาจารย์ สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตร Biomedical Science
3.2 เป็นผู้ประสานงานโครงการกิจกรรมต่างๆ กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ขอบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของสู่สังคม (University Social Responsibility : USR) โดยผ่าน Blog ของคณะวิทยาศาสตร์ http://www.sc.mahidol.ac.th/USR
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที ทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานบนเว็บไซต์ โดยผ่านทาง e-mail โทรศัพท์ และติดต่อด้วยตนเอง

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
4.2 เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหน่วยงานภายนอก และภายในคณะวิทยาศาสตร์
   

เป็นกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ

พ.ศ. 2558

- คณะทำงานประจำห้องประชุมของงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (16th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI)
- คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- คณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์คุณภาพผลงานวิจัยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2548-2557) ของอาจารย์และนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พ.ศ. 2559

- คณะทำงานโครงการวิจัย เรื่อง "โครงการนำร่อง การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับกลุ่มสาขาวิชา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2559 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พ.ศ. 2561

- หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

   
 

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Publications)

พ.ศ. 2547

1.) Bunluesin S, Kruatrachue M*, Pokethitiyook P, Lanza GR, Upatham ES, Soonthornsarathool V. Plant screening and comparison of Ceratophyllum demersum and Hydrilla verticillata for cadmium accumulation. Bull Environ Contam Toxicol 2004;73(3):591-598.

 

2.) Chantachon S, Kruatrachue M*, Pokethitiyook P, Upatham S, Tantanasarit S, Soonthornsarathool V. Phytoextraction and Accumulation of Lead from Contaminated Soil by Vetiver Grass: Laboratory and Simulated Field Study. Water Air Soil Poll 2004;154(1-4):37-55.

พ.ศ. 2548

3.) Lamai C, Kruatrachue M*, Pokethitiyook P, Upatham ES, Soonthornsarathool V. Toxicity and accumulation of lead and cadmium in the filamentous green alga Cladophora fracta (O.F. Muller ex Vahl) Kutzing: A laboratory study. ScienceAsia 2005;31(2):121-7.

 

4.) Yaowakhan R, Kruatrachue M*, Pokethitiyook P, Soonthornsarathool V. Removal of lead using some aquatic macrophytes. Bull Environ Contam Toxicol 2005;75(4):723-730

พ.ศ. 2549

5.) Panyakhan S, Kruatrachue M, Pokethitiyook P*, Soonthornsarathoon V, Upatham S. Toxicity and accumulation of cadmium and zinc in Hydrocotyle umbellata. ScienceAsia 2006;32(3):323-8.

พ.ศ. 2554

6.) พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ และ วรัษยา สุนทรศารทูล. "ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ Information Café" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต: UniNOMS2011. 285-286. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2554

พ.ศ. 2557

7.) อภิชัย อารยะเจริญชัย และ วรัษยา สุนทรศารทูล. (2557). การวัดและประเมินผลการใช้ Facebook. รังสิตสารสนเทศ, กรกฎาคม-ธันวาคม 20(2), 66-95.  

พ.ศ. 2558

8.) วรัษยา สุนทรศารทูล และ อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2558). ความเข้าใจเรื่อง "ลิขสิทธิ์" เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในแวดวงบรรณารักษ์. รังสิตสารสนเทศ, กรกฎาคม-ธันวาคม 21(2), 7-19.

     

Oral Presentation :

- นำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation บทความเรื่อง "Using Google Apps in Library Routine Works" ในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL XVI) (12 มิ.ย. 58)

Speaker :

- บรรยายหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Google Apps กับห้องสมุด" ในกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล" (14 ก.ค. 58)
- เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 29 ในหัวข้อ "การบริหารสินทรัพย์ความรู้" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (8-9ก.ย.58)

   

Poster Presentation

 

- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นสารสนเทศ (Information café)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต (UniNOMS2011 : 23rd WUNCA) (27-28 ม.ค. 54)

- นำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มงานพัฒาคุณภาพงานบริการวิชาการ : บริการทั่วไป “การทำบัตรสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ด้วยระบบดิจิทัล” ในงาน R2R Expo 2014 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหิดดล สิทธาคาร มหวิทยาลัยมหิดลศาลายา

   
รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ :
พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับ 6-8 ระดับส่วนงาน ประจำปี 2553 (รับรางวัลในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2554)