ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2560)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  และ พิธีเปิด Stang Coworking Space

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 และพิธีเปิด STANG Co-Working Space โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นการเปิดโอกาสให้นักอ่านทั้งหลายได้เลือกซื้อหนังสือที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหนังสือทั่วไปทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เติมเต็มให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

การจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ในครั้งนี้เป็นปีที่ 11 มีร้านค้าและสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้จำนวนมาก ในการนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ร้านค้าที่ร่วมออกร้านมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสิบปี ได้แก่ บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด, บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด, บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซนเตอร์ กำจัด, สำนักพิมพ์มติชน, สำนักพิมพ์กรีนบุ๊คส์, ชาญชัย บุ๊คสโตร์ นอกจากนี้ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้จัดให้มีพิธีเปิด STANG Co-Working Space ณ บริเวณชั้นสาม ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้พื้นที่เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมร่วมฟังการนำเสนอ Pitch Idea จากนักวิจัยรุ่นใหม่สองท่าน ได้แก่ คุณธีรภัทร์ พบครุฑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ CEO บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด นำเสนอผลงาน จมูกอิเล็กทรอนิกส์ และ คุณเศรษฐา สียัง นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และ CEO บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอผลงาน หมอนอัจฉริยะ โดยมีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก ภายหลังการนำเสนอ Pitch Idea แขกผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม STANG Co-Working Space ซึ่งเป็นบริการใหม่ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดยพร้อมเปิดให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในเร็ววันนี้

http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11

พิธีเปิด Stang Coworking Space และฟังการนำเสนอ Pitch Idea

บรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน