แบบฟอร์มบริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Information Service

 

เป็นบริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยค้นคว้า สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    ประกอบด้วย
  • บริการช่วยค้นคว้าบทความวิชาการ (รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม)
  • บริการขอสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด กรณีที่ไม่มีให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข อาจมีค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าบริการจากห้องสมุดผู้ให้บริการ
  • บริการส่งบทความวิชาการด่วนพิเศษ กรณีที่มีให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ (User Information)

ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) **:
สถานะ (Position) :
ภาควิชา/หน่วยงานที่สังกัด (Department / Division) :
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (Tel) **:
E-mail **:

ข้อมูลบทความหรือเอกสารที่ต้องการ (Document Information)

DOI:
Author(s):
Article Title :
Journal Title :
Volume:
Issue / Number:
Year :
Page(s):
Additional Remarks :

กรุณาใส่ข้อความให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย **

ในกรณีที่เอกสารที่ต้องการไม่มีในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ท่านต้องการใช้บริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุดหรือไม่
ต้องการ ไม่ต้องการ
ระเบียบการใช้บริการขอสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด

ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น

อัตราค่าบริการ
ค่าสำเนาบทความ ค่าใช้จ่ายตามจริง ตามอัตราการให้บริการที่ได้รับแจ้งจากห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ให้บริการ

วิธีการชำระค่าบริการ ชำระค่าบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการสืบค้น ชั้น 2 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ระยะเวลา ประมาณ 2 วัน - 1 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ให้บริการปลายทาง)