แบบฟอร์มบริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Information Service

เป็นบริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยค้นคว้า สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    ประกอบด้วย
  • บริการช่วยค้นคว้าบทความวิชาการ (รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม)
  • บริการขอสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด กรณีที่ไม่มีให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บางรายการอาจมีค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าบริการจากห้องสมุดผู้ให้บริการ
  • บริการส่งบทความวิชาการด่วนพิเศษ กรณีที่มีให้บริการในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ (User Information)

ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)**:
สถานะ (Position) :
ภาควิชา/หน่วยงานที่สังกัด (Department / Division) :
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (Tel)**:
E-mail**:

ข้อมูลบทความหรือเอกสารที่ต้องการ (Document Information)

DOI:
Author(s):
Article Title:
Journal Title:
Volume:
Issue / Number:
Year:
Page(s):
Additional Remarks :

กรุณาใส่ข้อความให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย **

ในกรณีที่เอกสารที่ต้องการไม่มีในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ท่านต้องการใช้บริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุดหรือไม่
ต้องการ ไม่ต้องการ

หากท่านประสงค์จะใช้บริการขอสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด ซึ่งบางรายการอาจมีค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าบริการตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย จึงขอความกรุณาท่านผู้ใช้บริการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการชั้นสอง เพื่อชำระค่าบริการล่วงหน้า โดยห้องสมุดจะขอเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า รายการละ 50 บาท ซึ่งห้องสมุดจะส่งคืนจำนวนเงินส่วนต่างให้ท่านหากค่าบริการต่ำกว่า 50 บาท และขอเก็บเพิ่มหากค่าบริการเกินกว่า 50 บาท
ทั้งนี้ ทางห้องสมุดจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งผ่านทางอีเมล เพื่อยืนยันการขอใช้บริการจากท่าน

โปรดพิมพ์ตัวอักษรลงในช่อง Validate :