Library Infographic

เขียนแบบไหนเข้าข่ายลักลอกผลงาน

เขียนแบบไหนเข้าข่ายลักลอกผลงาน

เผยแพร่ 6 มกราคม 2563

ที่มา

กัญจนา บุญยเกียรติ. (2554). การลักลอกผลงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism). กรุงเทพ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จำนวนผู้เข้าชม: visitor counter