การใช้งานโปรแกรม BioRender

BioRender Banner

ให้บริการเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรปัจจุบัน ที่ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น เช่น
- yourname.sur@student.mahidol.ac.th
- yourname.sur@mahidol.ac.th
- yourname.sur@student.mahidol.edu
- yourname.sur@mahidol.edu

          โปรแกรม BioRender เป็นโปรแกรมสำหรับงานวาดรูปหรือออกแบบงานกราฟิกด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยบอกรับ ในรูปแบบ Academic Institutional Plan สามารถนำรูปภาพใช้เพื่อการศึกษาแบบไม่แสวงหาผลกำไร และสามารถใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือได้ (จำกัดจำนวน) โดยผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตาม Permitted Uses และ Prohibited Uses อย่างเคร่งครัด และสามารถใช้ BioRender ในผลงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยลิขสิทธิ์ในรูปภาพเป็นของ BioRender

 • การใช้งาน BioRender ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแบบไม่แสวงหาผลกำไร เช่น สื่อการสอน การบ้าน ข้อสอบ ภาพประกอบการประชุม สัมมนา ที่จัดทำภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด ต้องมี Acknowledgement "Created with BioRender.com. / Mahidol University" ประกอบเสมอ
 • การใช้งาน BioRender ประกอบผลงานประเภท การขอทุน หรือระดมทุน ต้องมี Acknowledgement "Created with BioRender.com. / Mahidol University" ประกอบเสมอ
 • การใช้ BioRender ประกอบผลงานประเภทวารสารทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบออนไลน์ จำเป็นต้องมี Acknowledgement "Created with BioRender.com. / Mahidol University" กำกับรูปภาพ และการอ้างอิงท้ายบทความให้แนบ Publication License
 • แม้ว่าผลงานที่ Publish จะเป็นผลงาน Original ของผู้ใช้ แต่ต้องมี Acknowledgement "Created with BioRender.com. / Mahidol University" ประกอบเสมอ
 • การอ้างอิง Publish Template จาก BioRender
  • Template ที่ไม่มีการดัดแปลงรายละเอียดภายใน ให้อ้างอิงในลักษณะนี้

   Template

   Reprinted from "FullTemplateName", by BioRender.com (CurrentYear). Retrieved from https://app.biorender.com/biorender-templates

   Example

   Reprinted from "Coronavirus Replication Cycle", by BioRender.com (2020). Retrieved from https://app.biorender.com/biorender-templates

  • Template ที่มีการดัดแปลงรายละเอียดภายใน ให้อ้างอิงในลักษณะนี้

   Template

   Adapted from "FullTemplateName", by BioRender.com (CurrentYear). Retrieved from https://app.biorender.com/biorender-templates

   Example

   Adapted from "Coronavirus Replication Cycle", by BioRender.com (2020). Retrieved from https://app.biorender.com/biorender-templates

การกระทำได้ที่ได้รับอนุญาต ภายใต้ Institutional Plan

 • ใช้ BioRender จัดทำสื่อเพื่อการศึกษา
 • ใช้ BioRender ในการเรียนหรือการสอบ
 • หรืองานอื่น ๆ ในการศึกษา เช่น งานประชุมหรืองานเสวนาวิชาการ
 • ใช้ในงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ใช้ในบทความวิชาการที่ตีพิมพ์โดยไม่แสวงผลกำไรภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อห้ามในการใช้งาน BioRender

 • ใช้ BioRender โดยมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้เพื่อสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดการดูหมิ่น เกลียดชังหรือผิดกฎหมาย
 • ใช้โดยลบลายน้ำหรือเครดิตของ BioRender โดยไม่ชี้แจงให้ทางผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า
 • การส่งมอบสิทธิการใช้งานให้บุคคลที่ 3 นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ใช้รูปภาพจาก BioRender ในวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครและเข้าใช้งาน BioRender Free Plan ได้ที่ https://app.biorender.com/
คู่มือการใช้งาน https://www.biorender.com/learn
ข้อกำหนดและเงื่อนไข https://help.biorender.com/en/articles/5898558-where-can-i-use-my-illustrations

วิดีโอการบรรยายหัวข้อ "Scientific Illustration Workshop with BioRender" เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
วิทยากรโดย ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
หากพบปัญหาจากการใช้งาน โปรดติดต่อ 02-201-5719, 02-201-5725