Read & Publish

Publisher จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด จำนวนสิทธิ์คงเหลือ
22 more..
No Limit No Limit
36 – Hybrid OA
49 – Gold OA
more..
75 more..
15 more..
60 more..

Agreement between Mahidol University and Elsevier


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนค่าจัดเตรียมต้นฉบับ ค่าตีพิมพ์ และเงินรางวัล สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2567 [ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567]
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าจัดเตรียมต้นฉบับ (Manuscript) ค่าตีพิมพ์ (Article Processing Charge) และเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 [ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566] (ยกเลิก)
หนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการแบบ Open Access ภายใต้ข้อตกลง Read & Publish [อว 78.016/ว 2315 วันที่ 22 มีนาคม 2566]
แบบฟอร์มแจ้งเจตจำนงขอค่าตีพิมพ์ (FM-RPS-02) ตามประกาศฯ พ.ศ.2567
แบบฟอร์มแจ้งเจตจำนงขอค่าตีพิมพ์ (FM-RPS-03) ตามประกาศฯ พ.ศ.2566
หนังสือยินยอมจากผู้ประพันธ์บรรณกิจ หรือผู้ประพันธ์ลำดับแรก (FM-RPS-04)