วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนตุลาคม 2549

ภาษาไทย

อันดับที่
ชื่อวารสาร
จำนวนครั้งที่ใช้
1
  วิปัสสนาสาร (Vipassanasara)
35
2
  มติชนสุดสัปดาห์*
29
3
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย)*
  PC Today*

20
4
  สารคดี (Sarakadee Magazine)*
17
5
  PC World*
16
6
  เที่ยวรอบโลก*
15
7
  วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
  วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of public health)
  Update*
14
8
  อนุสาร อ.ส.ท.*
  Science Magazine
13
9
  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
(Journal of science Khon Kaen University)
12
10
  At Office
11

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนตุลาคม 2549