รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

จากการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2551 รับรางวัลในงาน 40 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552

 รางวัลชนะเลิศ ประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม

จากการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 รับรางวัลในงาน 40 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2553

 รางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับดีเยี่ยม
 รางวัลชนะเลิศ ด้านปริมาณของเว็บไซต์

จากการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2553 รับรางวัลในงาน 40 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2554

 รางวัลการพัฒนาเว็บไซต์ระดับดีเด่น
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Visibility
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Size (Web Pages)

จากการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2555 รับรางวัลที่ในการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลชนะเลิศประเภทเว็บไซต์ออกแบบดีเด่น
 รางวัลชมเชยประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม

ผลการตัดสินการพิจารณาให้คะแนนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 และเกณฑ์การให้คะแนน

จากการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 รับรางวัลในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 25 กันยายน 2557

รางวัลชนะเลิศประเภทเว็บไซต์ออกแบบดีเด่น
 รางวัลชมเชยประเภทเว็บไซต์ยอดนิยม

ผลการตัดสินการพิจารณาให้คะแนนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 และเกณฑ์การให้คะแนน

จากการประกวดเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ UI Greenmertic World Ranking รับรางวัลในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

เว็บไซต์ด้านการจัดการของเสีย : รางวัลชมเชย

ผลการตัดสินประจำปี 2557

ผลการประกวดรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557

ผลการประกวดรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

ผลการประกวดรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 (Mahidol University Web Contest 2010)

ผลการประกวดรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552(Mahidol University Web Contest 2009)

ผลการประกวดรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551(Mahidol University Web Contest 2008)

มาตราฐานเว็บไซต์ภาครัฐ จาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)