ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2545

รศ. ดร.ประหยัด โกมารทัต
ภาควิชาชีวเคมี
รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์
ภาควิชาชีวเคมี
ศ. ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ศ. ดร.วิชัย บุญแสง
ภาควิชาชีวเคมี
       
ศ. ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์
ภาควิชาชีววิทยา
ผศ.วิโรจน์ มิตรานนท์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศ. ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
ภาควิชาชีววิทยา
รศ. นพ. ดร.สมพงศ์ สหพงศ์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
       
รศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
ภาควิชาเคมี
ผศ.สุกัญญา ทวิติยานนท์
ภาควิชาชีววิทยา
ขาล สุนทรสนิท
สำนักงานคณบดี
งานอาคารสถานที่และพัสดุ
นวลจิรา มีทรัพย์
สำนักงานคณบดี
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
       
ประยูร กล่ำกล่อมจิตต์
สำนักงานคณบดี
งานอาคารสถานที่และพัสดุ
ปรารภ โรหิตปุระ
สำนักงานคณบดี
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
พัชรินทร์ สมนาม
ภาควิชาเคมี
รัตนา มิตรานนท์
สำนักงานคณบดี
พนักงานวิทยาศาสตร์
       
รัตนา เสถียรเสม
ภาควิชาเภสัชวิทยา
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565