ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2558

อาจารย์บริบูรณ์ เนาวประทีป
ภาควิชาคณิตศาสตร์
รศ.ปราณีต ดำรงผล
ภาควิชาชีววิทยา
รศ.พรทิพย์ ศุภวิไล
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ศ. ดร.ยินดี กิติยานันท์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
       
ศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์
ภาควิชาเคมี
รศ.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
รศ.อภิญญา อัศวนิก
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
บุญเลิศ นิ่มนวล
งานศาลายา สำนักงานคณบดี
พนักงานสถานที่
ระดับ บ 2
       
ผ่องศรี เกตุพงษ์ชัย
ภาควิชาชีวเคมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วรรณี แตงมั่ง
ภาควิชาสรีรวิทยา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ระดับ บ 2
สมยศ จรัสฉัตรแก้ว
งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
คนสวน
ระดับ บ 1
สมยศ หัสเนตร
ภาควิชาชีววิทยา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส 2
       
สุภา เพชรสวัสดิ์
งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
พนักงานพิมพ์ดีด
ระดับ ส 3
       

 

ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566