ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2555

ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
ภาควิชาชีวเคมี
ผศ.ชูสง่า สุวรรณศรี
ภาควิชาเคมี
อาจารย์ดุษฎี กิตติกูล
ภาควิชาเภสัชวิทยา
รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน
ภาควิชาคณิตศาสตร์
       
รศ.พัชรา ไชยสุริยา
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ศ. ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
ภาควิชาชีววิทยา
ผศ.วัชโรบล ธีรคุปต์
ภาควิชาชีววิทยา
       
อาจารย์วเรศ วีระสัย
ภาควิชาเคมี
ผศ.อมรศรี เจิมประไพ
ภาควิชาเคมี
ผศ.อรทัย อร่ามพงษ์พันธ์
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.อารยา ชูสัตยานนท์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
       
ยุพิน มีลาภล้น
ภาควิชาเภสัชวิทยา
รัชฎา สิรวราภรณ์
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
อัมพร ศรีสุทธิพฤทธิ์
ภาควิชาเคมี
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565