ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2566

รศ. ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย
ภาควิชาชีวเคมี
ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ. ดร.ผดุงศรี ดับส์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
       
รศ. พิเศษ ฟิลิป ดี ราวด์
ภาควิชาชีววิทยา
รศ. ดร.มานพ สุพรรณธริกา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ. ดร.สุจินดา ธนะภูมิ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร.เสาวคนธ์ ภคอัครเลิศกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา
       
กนกเนตร สุขเสน
ภาควิชาสรีรวิทยา
นักวิทยาศาสตร์
(ชำนาญการพิเศษ)
กิติศักดิ์ สุขากูล
งานวิจัย
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.3
จำเรียง พุทธไทย
ภาควิชาสรีรวิทยา
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.3
ธนาคม เสาะไธสง
ภาควิชาเคมี
ช่างเทคนิค
(ชำนาญงาน)
       
ประดับ แย้มสุวรรณ
งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.2
ประภัสสร พิทยานุรักษ์
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์
ผาณิต ปราชญาสุนทร
งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
พนักงานบริการ
พูลสวัสดิ์ ปานศรี
งานบริหารและธุรการ
พนักงานธุรการ ส.3
       
วรรธนันท์ จรัสฉัตรแก้ว
งานบริหารและธุรการ
พนักงานธุรการ ส.3
ศุภภาตา ร่มพิกุล
งานศาลายา
นักวิชาการศึกษา
สมบัติ สิงหาแก้ว
ภาควิชาชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
(ชำนาญการพิเศษ)
สุภร ผลโพธิ์
งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565