ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2546

รศ. นพ.ธงธวัช อนุคระหานนท์
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ผศ.นันทาวดี พิบูลรัชต์
ภาควิชาเคมี
ผศ. ดร.ปรีดีพร ลิ้มเจริญ
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
ภาควิชาเคมี
       
รศ. ดร.วันดี พูลสงวน
ภาควิชาชีววิทยา
ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
ภาควิชาชีวเคมี
อ.ศิริลักษณ์ หุลานนท์
ภาควิชาเคมี
       
บุญธรรม ศรีม่วง
ภาควิชาชีววิทยา
ปรีชา รักษาดี
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ (หน่วยโสตฯ)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 4
หงษ์ บุญรอด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ลูกจ้างประจำ
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565