ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2556

ผศ.ขนิษฐา จันทนสมิต
ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.จิตติพันธุ์ ชวเดช
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ศ. พิเศษ Julian Poulter
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ศ.เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
       
ผศ.ปิยพงษ์ สิทธิคง
ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.พยงค์ วณิเกียรติ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.พรรณี พุทธาภิบาล
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ศ. ดร.พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ
ภาควิชาชีววิทยา
       
รศ.พิพัฒน์ เจิดรังษี
ภาควิชาสรีรวิทยา
ศ. ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ภาควิชาเภสัชวิทยา
รศ.ยุพิน สังวรินทะ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.สุนันทา วิบูลย์จันทร์
ภาควิชาเคมี
       
กรรณิกา เวชสนิท
ภาควิชาชีววิทยา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ปราณี จิตประสพ
ภาควิชาสรีรวิทยา
พนักงานสถานที่
ระดับ บ 1
วัชรกิตติ์ ขันธวิสูตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
(ชำนาญงาน)
สมใจ แจ้งอรุณ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
พนักงานขับรถยนต์
ระดับ ส 1
       
สมนึก เกิดสืบมา
งานบริหารและธุรการ
สำนักงานคณบดี
พนักงานขับรถยนต์
ระดับ ส 1
สุพล พงษ์สิทธิผล
หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย
สำนักงานคณบดี
พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับ ส 1
อัมพร ดวงแก้ว
ภาควิชาชีววิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566