ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2561

อาจารย์กรวิศฎ์ ณ ถลาง
ภาควิชาชีววิทยา
รศ. ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ. ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
       
ศ. ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จริยา พลจันทร์
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส2
       
เฉลียว สิทธิคง
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
พนักงานปฏิบัติการ
ระดับ ส2
บุญส่ง จงสุจริตธรรม
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
(ชำนาญงาน)
ประไพ กรับกังวาล
ภาควิชาสรีรวิทยา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส2
ประเยาว์ แจ้งอรุณ
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส2
       
เลี้ยง ยุตวัน
งานบริหารและธุรการ
พนักงานสถานที่
ระดับ บ1
สำเภา ภู่ห้อย
งานบริหารและธุรการ
พนักงานบริการ
ระดับ บ2
สุภาพ จันทร์แจ่ม
ภาควิชาเคมี
พนักงานบริการ
สุมาลี อนันตศิริ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส2
       
สุรีย์ เกิดบางระจัน
งานบริหารและธุรการ
พนักงานพิมพ์
ระดับ ส3
อำพร เทียมทอง
งานการศึกษา
พนักงานทั่วไป
ระดับ บ1
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565