ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2552

รศ.ช่อฟ้า ทองไทย
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศ. ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล
ภาควิชาชีวเคมี
รศ.นภดล ไชยคำ
ภาควิชาเคมี
รศ.ประพิณ วิไลรัตน์
ภาควิชาเคมี
       
ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
ภาควิชาชีวเคมี
ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผศ.ยุคลพร สินรัชตานันท์
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา
ภาควิชาเคมี
       
ผศ.ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์
ภาควิชาเคมี
จตุพร บูรณวนิช
งานคลังและพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
บุญส่ง อินโต
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับ 6
ประไพพร คณิศิรินทร์
งานวิจัย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
       
สุปรีชา จรูญศักดิ์
ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL)
วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 8
(ผู้ชำนาญการ)
พรรณี พลาชีวิน
ภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 5
เรียม แถวหอยสังข์
งานคลังและพัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 5
สมคิด ขันธ์มุณี
ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL)
วิศวกรไฟฟ้า 6
       
สานิตย์ เจริญสวัสดิ์
งานบริหารและธุรการ
หัวหน้างานอาคารและสถานที่
สุรชาติ เอมะปาน
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ / บัณฑิตวิทยาลัย
พนักงานห้องทดลอง ชั้น 1
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566