ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2562

รศ.ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ศ. ดร.สังวรณ์ กิจทวี
ภาควิชาชีววิทยา
ศ. ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล
ภาควิชาชีวเคมี
จรูญ ชื่นชม
ภาควิชาฟิสิกส์
ช่างเทคนิค
(ชำนาญงาน)
       
จเร คุ้มดี
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส2
นพนนท์ ปิ่นประดับ
ภาควิชาชีววิทยา
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ชำนาญงาน)
บุญสม คงคาดิษฐ์
งานวิจัย
พนักงานผลิตทดลอง
ระดับ ส2
ประจักษ์ สมบูรณ์บูรณะ
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
       
ปรานอม ภูชฎาภิรมย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
เจ้าหน้าที่วิจัย
(เชี่ยวชาญ)
มลิวัลย์ เอมแย้ม
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส4
รินรฎา ปรีชาแสงจันทร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการ)
ลดารัตน์ โภคฐิติยุกต์
ภาควิชาชีววิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
วาสนา นาคน้อย
ภาควิชาจุลชีววิทยา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส2
สินาด ประชุมพันธุ์
ภาควิชาชีววิทยา
ช่างเทคนิค
(ชำนาญงาน)
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566