ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2550

รศ. ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
ภาควิชาเภสัชวิทยา
อ.ชูติมา จูฑะพุทธิ
ภาควิชาชีววิทยา
ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
ภาควิชาชีวเคมี
(ได้รับการขยายเวลาราชการ)
รศ. ดร.พัชรา ไชยสุริยา
ภาควิชาคณิตศาสตร์
(ได้รับการขยายเวลาราชการ)
       
ศ. ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
(ได้รับการขยายเวลาราชการ)
ผศ.วนิดา นาควัชระ
ภาควิชาชีววิทยา
รศ. ดร.สุขจิต ลีลาพฤทธิ์
ภาควิชาฟิสิกส์
รศ. ดร.สุจินต์ ชอบสงบ
ภาควิชาเคมี
       
รศ.สุนันท์ นครชัย
ภาควิชาชีวเคมี
จวน ราดนอก
ภาควิชาชีวเคมี
ไพฑูรย์ รูปวิโรจน์
สำนักงานคณบดี (MDL)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ 6
หวานใจ วิมลเศรษฐ
ภาควิชาฟิสิกส์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ 6
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566