ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2557

รศ.กัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์
ภาควิชาสรีรวิทยา
รศ.ชัยทิพย์ วนิชานนท์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ศ. ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
       
ศ. ดร.มาลียา เครือตราชู
ภาควิชาชีววิทยา
ศ. ดร.วิทยา มีวุฒิสม
ภาควิชาจุลชีววิทยา
เฉลิมศักดิ์ ศุขวัฒนะกุล
ภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
(ผู้ชำนาญงาน)
ณัฐจิต โกสิยานุรักษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
ประเสริฐ มะลิวงษ์
งานศาลายา สำนักงานคณบดี
พนักงานทั่วไป
ระดับ บ 2
ปราณี โพธิ์ทองคำ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับ ส 2
ภิรมย์ เหมือนแม้น
งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
ละออง สงกา
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับ ส 2
       
วันทนา พงษ์สิทธิผล
หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย
สำนักงานคณบดี
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 1
สันติ ดาบแก้ว
งานศาลายา สำนักงานคณบดี
ช่างเครื่องยนต์
ระดับ ช 2
อัญชลี พงศาอัศวไพบูลย์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565