ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2565

รศ. ดร.เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผศ. ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์
ภาควิชาฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.รัตนา ฉันทเตยานนท์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
       
อาจารย์ ดร.อุดม รอบคอบ
ภาควิชาฟิสิกส์
กฤษณา ภาคภูมิกมล
งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
(ชำนาญการพิเศษ)
ชมพูนุท อินทรปาลิต
งานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ผู้ชำนาญการ)
ไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย
ภาควิชาชีวเคมี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
(ชำนาญงาน)
       
นวพร จันทโชติ
งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ลาวัลย์ เฮงจินดา
งานบริหารและธุรการ
พนักงานธุรการ ส.3
วรัญชรี ยศประสงค์
งานศาลายา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สุนันท์ ชื่นจิตต์
งานวิจัย
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.3
       
 
อภิกุล สายทองดี
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.2
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566