ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2553

ศ. ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ลักขณา หิมะคุณ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
รศ.วิภา วีรวัฒน์นภากูล
ภาควิชาสรีรวิทยา
รศ.ศศิธร โรจน์เนืองนิตย์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
       
ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โกสุม วงศ์ไทย
ภาควิชาสรีรวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับ 7
คำนึง สีปาน
ภาควิชาฟิสิกส์
ลูกจ้างประจำ
ดวงจิต ชาติชาลี
งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
       
นงเยาว์ ไทรเกิดศรี
ภาควิชาฟิสิกส์
ลูกจ้างประจำ
นิตยา ภูไพรัชพงษ์
ภาควิชาเภสัชวิทยา
นักวิทยาศาสตร์ 8
(ชำนาญการ)
บุญช่วย มาลัยวรรณ
ภาควิชาเคมี
คนงานห้องทดลอง
รัตนา สีดา
ภาควิชาเคมี
       
สมนึก หัสเนตร
งานศาลายา
นักวิชาการพัสดุ 6
สะพรั่ง หงส์ทอง
งานศาลายา
ช่างอิเล็คทรอนิคส์ 5
สุพัตรา เกิดอรุณ
ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ – ศาลายา
พนักงานห้องทดลอง
สุรพล คงทิม
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ชำนาญการ) 8
       
สุวิมล จินารัตน์
ภาควิชาชีวเคมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เสมียน กรุดอินทร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ช่างไม้ ชั้น 3
อนันต์ กลัดแก้ว
งานศาลายา
นักวิชาการพัสดุ 6
อภิชาติ ประเดิมวงศ์
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566