ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2547

ศ. ดร.กวี รัตนบรรณางกูร
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.จันทนา ตรีวิทยรัตน์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผศ.ชัชวาลย์ ช่ำชอง
ภาควิชาชีววิทยา
รศ.ช่อฟ้า ทองไทย
ภาควิชาจุลชีววิทยา
       
รศ.ประพิณ วิไลรัตน์
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
ภาควิชาชีวเคมี
ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผศ.ปรีชา กลิ่นเกษตร
ภาควิชาชีววิทยา
       
ผศ.พิชิต โตสุโขวงศ์
ภาควิชาชีวเคมี
ผศ.มอรีส บรอห์ตัน
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
ศ. ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
รศ.สาริณี ไชยเจริญ
ภาควิชาชีววิทยา
       
จุฑาทิพย์ เหตระกูล
งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ 5
ชาญชัย แช่มปรีชา
ภาควิชาจุลชีววิทยา / บัณฑิตวิทยาลัย
พนักงานห้องทดลอง
บุญจันทร์ เสาะไธสง
ภาควิชาเคมี
พนักงานห้องทดลอง
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566