ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2554

ผศ.กฤษฎา สุชีวะ
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล
ภาควิชาสรีรวิทยา
ผศ.เสรี บรรพวิจิตร
ภาควิชาชีววิทยา
พัชรินทร์ ภู่ชัยวัฒนานนท์
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 8 (ชำนาญการ)
       
ละเอียด เสมาสูงเนิน
งานคลังและพัสดุ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
วิโรจน์ ยิ่งสม
หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ
งานศาลายา
พนักงานสถานที่
(ชำนาญการพิเศษ)
เวียนเกิด วิลัยเลิศ
งานคลังและพัสดุ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
สมจิตร์ เกิดบางระจัน
หน่วยศิปกรรม งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์
ช่างไม้ ระดับ 3
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565