ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2549

ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล
ภาควิชาสรีรวิทยา
(ได้รับการขยายเวลาราชการ)
รศ. ดร.นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.เพลินพิศ เจริญศัสตรารักษ์
ภาควิชาชีววิทยา
รศ.วันทนีย์ ตระกูลรังสิ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
       
ศ. ดร.วิทยา ธรรมวิทย์
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
รศ. ดร.ศิริวรรณ จันทเตมีย์
ภาควิชาชีววิทยา
รศ. ดร.สมัยศึก โสภาสรรค์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ผศ. ดร.สันติ วัฒนายน
ภาควิชาฟิสิกส์
       
ผศ.สุวรรณา ชลธารรัตน์
ภาควิชาฟิสิกส์
ทองเหลี่ยม แสสนธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย / ภาควิชาชีววิทยา
เพ็ญศรี ผาลิวงษ์
หน่วย MDL
พนักงานห้องทดลอง
วรรณา ยินดีฉัตร
ภาควิชาฟิสิกส์
       
สุจินต์ การะชิต
ภาควิชาเคมี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 6
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566