ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2564

รศ. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
รศ. ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์
ภาควิชาชีววิทยา
รศ. ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
       
รศ. ดร.สุรีย์มาศ บัวเทศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
จิณณพัติ คงคาดิษฐ
ภาควิชาชีววิทยา
พนักงานธุรการ ระดับ ส2
ดร.จินรภา โพธิกสิกร
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ฉัฐรักข์ วัยเจริญ
งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
       
พูลสุข พ่วงเรือ
ภาควิชาชีวเคมี
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส2
รุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
(ผู้เชี่ยวชาญ)
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
นักเอกสารสนเทศ (ผู้เชี่ยวชาญ)
สรวง อุดมวรภัณฑ์
งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
นักวิทยาศาสตร์
       
 
อนุรักษ์ มีจำรัส
งานการศึกษา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ระดับ บ1
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565