ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2548

รศ.เฉลียว กุวังคะดิลก
ภาควิชาชีววิทยา
ศ. ดร.ชโลบล อยู่สุข
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ทะณัน จันทรุพันธุ์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
รศ.ธนิต คูสำราญ
ภาควิชาชีวเคมี
       
รศ.บุษกร วิชชุลตา
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
รศ.ปัญญา เต็มเจริญ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ศ. ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.วีณา เชิดบุญชาติ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
       
โกสุม แม้นรอด
ภาควิชาชีวเคมี
ลูกจ้างประจำ
บุญปรุง ศรีเทียนสุข
สังกัดงานคลัง สำนักงานคณบดี
ลูกจ้างประจำ
ละเอียด ราษฎร์เหนือ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ลูกจ้างประจำ
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565