ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2563

รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
ภาควิชาชีววิทยา
ดร.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
ภาควิชาชีววิทยา
       
ผศ. ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ชาญ สูติ
ภาควิชาเคมี
พนักงานสถานที่
ประภา บุญประเสริฐ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
พนักงานบริการ
พรทิพย์ เขาแก้ว
งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
นักวิชาการศึกษา
(ชำนาญการ)
       
พึงพิศ คมประพันธ์
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์
(ชำนาญการพิเศษ)
ไพรวัลย์ งามคณะ
ภาควิชาชีววิทยา
พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับ ส1
วัชรา สัมโย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
พนักงานบริการ
วาสนา แสงอำนาจ
ภาควิชาสรีรวิทยา
นักวิทยาศาสตร์
(ชำนาญการ)
       
 
ศิริพร ผาสุข
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
พนักงานบริการ
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566