ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2551

ผศ.กุลวีณ์ สุจริต
ภาควิชาสรีรวิทยา
รศ.จิตติพันธุ์ ชวเดช
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
รศ.จินดา อาจริยะกุล
ภาควิชาคณิตศาสตร์
รศ.ไถ้ออน ชินธเนศ
ภาควิชาสรีรวิทยา
       
ผศ.นคร เหมะ
ภาควิชาฟิสิกส์
ศ.เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผศ.พงษ์จันทร์ ทิณพงษ์
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ
ภาควิชาชีววิทยา
       
รศ.พิพัฒน์ เจิดรังษี
ภาควิชาสรีรวิทยา
อ.ไพบูลย์ ภัทรกิจวานิช
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ภาควิชาเภสัชวิทยา
รศ.ยุพิน สังวรินทะ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
       
อ.ลัดดาวัลย์ บ่อทรัพย์
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
ภาควิชาเคมี
รศ.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ศ. ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
ภาควิชาชีวเคมี
       
รศ.ไสยวิชญ์ วรวินิต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.อุดม จันทรารักษ์ศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา
เกียม สุขแสง
สำนักงานคณบดี (งานบริหารฯ)
คนงานห้องทดลอง
       
ชวนพิศ เกียรติวงศ์
สำนักงานคณบดี (การศึกษา)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชัยโรจน์ บัวเทศ
สำนักงานคณบดี (งานบริหารฯ)
พนักงานขับรถ
ทองดี ผลเจริญ
สำนักงานคณบดี (งานบริหารฯ)
พนักงานขับรถ
นงเยาว์ ดีก้อน
สำนักงานคณบดี (พัสดุ)
นักวิชาการพัสดุ ระดับ 6
       
น้ำฝน ผลเจริญ
สำนักงานคณบดี
(หน่วยโสตทัศนูปกรณ์)
ลูกจ้างประจำ
ประชุมวัน พิริยะพงศ์
สำนักงานคณบดี (งานคลัง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี 6
ปราโมทย์ ชุ่มปลั่ง
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คนงานห้องทดลอง
ปรีทัย บำรุงศิลป์
สำนักงานคณบดี (งานบริหารฯ)
คนสวน
       
พรชัย ดีก้อน
สำนักงานคณบดี (งานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ยุพล โยธี
สำนักงานคณบดี (งานบริหารฯ)
พนักงานขับรถยนต์
วันชัย โคตรสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์ – ศาลายา
ช่างซ่อมเครื่อง
วิบูลย์ ดวงจินดา
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
พนักงานห้องทดลอง
       
สนม เรื่องสุขา
ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL)
คนงานห้องทดลอง
สมนึก กิมทรง
คณะวิทยาศาสตร์ – ศาลายา
ช่างเทคนิค ระดับ 4
สมพิศ สิงหล
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ลูกจ้างประจำ
สมพิศ สุดสาคร
ภาควิชาคณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565