ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2559

รศ. ดร.กรองทอง ยุวถาวร
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
ภาควิชาสรีรวิทยา
ศ. ดร.นพ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
รศ. ดร.พรจันทร์ สายทองดี
ภาควิชาคณิตศาสตร์
       
ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
รศ. ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี
ภาควิชาชีวเคมี
ผศ. ดร.ศรีสุดา วรามิตร
ภาควิชาฟิสิกส์
       
ศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผศ. ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์
ภาควิชาชีววิทยา
รศ. ดร.สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
อาจารย์ ดร.อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
       
กิติยา อัศวธัญญาสกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา
พนักงานบริการ
ประนอม ครอบบัวบาน
ภาควิชาชีววิทยา
พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับ ส 1
ประยุทธ์ ผาสุข
งานบริหารและธุรการ
พนักงานทั่วไป
ระดับ บ.2
เยาวพา อินทรผาด
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ผู้ชำนาญการ)
       
ศิริลักษณ์ ละอองนวล
งานบริหารและธุรการ
พนักงานรับโทรศัพท์
ระดับ บ.2
อนงค์วรรณ ไพโรจน์
งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
อุษา พ่วงพิศ
งานบริหารและธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ผู้ชำนาญงาน)
       

ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566