ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2560

รศ. กัลลยานี ดวงฉวี
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ผศ. ดร.บุญมี วัฒนานนท์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
ภาควิชาเคมี
       
ศ. ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์
รศ. ดร.สุภีนันท์ อัญเชิญ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ. ดร.อมรา นาคสถิตย์
ภาควิชาชีววิทยา
กาญจนา ศิริสิทธิ์
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
(ผู้ชำนาญการ)
       
กิ่งแก้ว เสรีกุล
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์
(ชำนาญการพิเศษ)
นัฏฐาศิริ รัตนสิทธิ์
ภาควิชาเคมี
พนักงานบริการ
นุกูล สินธุไชย
งานบริหารและธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ผู้ชำนาญการ)
ภคปภา เศวตมาลย์
ภาควิชาเคมี
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ระดับ บ 2
       
มนตรี ปั้นยศ
ภาควิชาเคมี
พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับ ส 2
ยุวดี มงคลรบ
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิชาการศึกษา
(ผู้ชำนาญการ)
ศิริพร เพลินพนา
งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
สมพร สุทธิจำนงค์
ภาควิชาเคมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ผู้ชำนาญการ)
       
สาลินี หอมศิริ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส 3
       
ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566