ผู้เกษียณอายุงาน ปี 2560

ศ. ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ผศ. ดร.บุญมี วัฒนานนท์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
ภาควิชาเคมี
ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
ภาควิชาเคมี
       
ผศ. ดร.อมรา นาคสถิตย์
ภาควิชาชีววิทยา
รศ. กัลลยานี ดวงฉวี
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
รศ. ดร.สุภีนันท์ อัญเชิญ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
นางสาวกิ่งแก้ว เสรีกุล
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์
(ชำนาญการพิเศษ)
       
นางสมพร สุทธิจำนงค์
ภาควิชาเคมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ผู้ชำนาญการ)
นางภคปภา เศวตมาลย์
ภาควิชาเคมี
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ระดับ บ 2
นายมนตรี ปั้นยศ
ภาควิชาเคมี
พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับ ส 2
นางยุวดี มงคลรบ
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิชาการศึกษา
(ผู้ชำนาญการ)
       
นางนัฏฐาศิริ รัตนสิทธิ์
ภาควิชาเคมี
พนักงานบริการ
นางสาวกาญจนา ศิริสิทธิ์
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์
(ผู้ชำนาญการ)
นางสาลินี หอมศิริ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ ส 3
นายนุกูล สินธุไชย
งานบริหารและธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ผู้ชำนาญการ)
       
นางศิริพร เพลินพนา
งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
       
ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560