รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- E -

 1. EMBO journal (European Molecular Biology Organization journal) online-only [ISSN 0261-4189]
  Online version : www.nature.com/emboj/index.html
  v.3-12, 1984-93;
  v.13-22, 1994-2003;
  v.23 no.1-2, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 2. Ecological Applications
  v.2, 1992;
  v.4-7, 1994-97//
 3. Ecology
  v.63-80, 1982-99//
 4. Ecotoxicology and environmental safety [ISSN 0147-6513]
  v.8-38, 1984-97//
 5. Emerging Infectious Diseases [ISSN 1080-6040]
  v.2 no.4, 1996;
  v.3 no.2, 4, 1997
  v.4-5, 1998-99;
  v.6 no.1, 3-4, 2000;
  v.7-8, 2001-2002;
  v.9 no.1-4, 6-11, 2003;
  v.10 no.1-7, 9-12, 2004;
  v.11 no.1-11, 2005;
  v.12 no.1-2, 4-12, 2006;
  v.13 no.1-11, 2007;
  v.14 no.1, 10-11, 2008;
  v.15 no.1, 2009//
 6. Endocrine journal [ISSN 0918-8959]
  Former title: Endocrinologia Japonica
  v.40-43, 1993-96;
  v.44, no.2-6, 1997//
 7. Endocrinology [ISSN 0013-7227]
  v.4, 1920/21;
  v.6-25, 1922-39;
  v.29, 1941;
  v.43, 1948;
  v.44, no.3-4, 1949;
  v.48-121, 1951-87;
  v.122, no.1-3, 1988;
  v.126-136, 1990-95;
  v.137, no.1-5,7-10,12, 1996;
  v.138, 1997;
  v.139, no.1-2, 5-12, 1998;
  v.140, 1999;
  v.141, no.1-3, 5-12, 2000;
  v.142, no.1-3, 2001//
 8. Energy [ISSN 0360-5442]
  v.3 1978;
  v.4, 1979;
  v.6, 1981//
 9. Environment International
  v.1-13, 1978-87//
 10. Environmental and molecular mutagenesis [ISSN 0893-6692]
  v.14, 1989;
  v.16, 1990;
  v.19-30, 1992-97;
  v.31 no.1, 1998//
 11. Environmental Entomology [ISSN 0046-225X]
  v.21, 1992//
 12. Ethology [ISSN 0179-1613]
  Former title: Zeitschrift für Tierpsychologie
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1439-0310
  v.77-103, 1988-97//
 13. European Journal of Applied Microbiology & Biotechnology [ISSN 0171-1741]
  v.8-18, 1979-83//
 14. European journal of biochemistry online-only [ISSN 0014-2956]
  Title changed to: FEBS Journal
  v.2-98, 1967-79;
  v.100-269, 1979-2002;
  v.270 no.1-12, 14-15, 17-20, 2003;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 15. European journal of pharmacology online-only [ISSN 0014-2999]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00142999
  v.1-50, 1967-1978;
  v.53-264, 1979-94;
  v.267-321, 1994-97;
  v.322 no.2-3, 1997;
  v.333-346, 1997-98;
  v.347 no.1, 1998;
  v.348-350, 1998;
  v.351 no.2-3, 1998;
  v.352-504, 1998-2004;
  v.526-745, 2005-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 16. European journal of physics online-only [ISSN 0143-0807]
  Online version : http://iopscience.iop.org/0143-0807/
  v.8, 1987;
  v.10-24, 1989-2003;
  v.25 no.2-6, 2004;
  v.26-29, 2005-08;
  v.30 no.1-3, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 17. European polymer journal [ISSN 0014-3057]
  v.23-25, 1987-89;
  v.26, no.9-12, 1990;
  v.27-33, 1991-97;
  v.34 no.1-2, 1998//
 18. Evolution [ISSN 0014-3820]
  v.33-34, 1979-80;
  v.35, no.1-3, 1981;
  v.36-53, 1982-99;
  v.55 no.1-6, 8-11, 2001;
  v.56-59, 2002-05//
 19. Experientia [ISSN 0014-4754]
  Title changed to: Cellular and molecular life sciences
  v.13-15, 1957-59;
  v.16, no.1-9,11-12, 1960;
  v.18-25, 1962-69;
  v.26 no.7-12, 1970;
  v.27-31, 1971-75;
  v.32 no.1-6, 1976;
  v.33-52, 1977-96//
 20. Experimental brain research [ISSN 0014-4819]
  v.1-117, 1966-97//
 21. Experimental cell research
  v.10-13, 1956-57;
  v.16-48, 1959-67;
  v.50-73, 1968-87//
 22. Experimental medicine & microbiology
  v.15-22, 1963-70;
  v.24, 1972//
 23. Experimental mycology [ISSN 0147-5975]
  Title changed to: Fungal genetics and biology
  v.1-19, 1977-95//
 24. Experimental neurology
  v.1-94, 1959-86//
 25. Experimental parasitology [ISSN 0014-4894]
  v.1-15, 1952-64;
  v.18-64, 1966-87;
  v.73-74, 1991-92;
  v.76-77, 1993;
  v.80-87, 1995-97//