รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- R -

 1. Reader's digest (Asian edition) [ISSN 0034-0383]
  v.81 no.485, 2003;
  v.82 no.491-492, 2003;
  v.83 no.493, 495-498, 2004;
  v.84 no.499-503, 2004/05;
  v.85-86, 2005-06;
  v.90 no.537, 2007;
  v.91 no.538, 540-541, 2008-11;
  v.97 no.576-582, 2011;
  v.98 no.583-585, 587-589, 591, 2011-12;
  v.99, 2012;
  v.100 no.599-602, 2012-13//
 2. Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas [ISSN 0165-0513]
  v.89-94, 1970-75;
  v.99-104, 1980-85//
 3. Reviews of modern physics online-only [ISSN 0034-6861]
  Online version : http://rmp.aps.org
  v.28-75, 1956-2003;
  v.76 no.1-2, 4, 2004;
  v.77 no.1, 2005;
  v.78-79, 2006-07;
  v.80 no.1, 2008;
  v.81-82, 2009-10;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only