รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- K -

 1. Kidney international online-only [ISSN 0085-2538]
  Online version : www.nature.com/ki
  v.1-28, 1972-85;
  Cancel 1986
  เริ่มรับใหม่
  v.41, 1992;
  v.42 no.1-3, 1992;
  v.43, 1993;
  v.44 no.1-4, 6, 1993;
  v.45, 1994;
  v.46 no.1-5, 1994;
  v.47-66, 1995-2004;
  v.67 no.1-4, 2005;
  Supplement v.64-82, 1998-2002
  Supplement v.84-94, 2003-2005
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only