รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- P -

 1. Physica. A, Theoretical and Statistical Physics [ISSN 0031-8914]
  Continued as Physica A, Statistical Mechanics and its Applications
  v.79-128, 1975-1984;
  v.134-152, 1985-1988;
 2. Physica. A, Statistical Mechanics and its Applications [ISSN 0378-4371]
  Former title : Physica. A, Theoretical and Statistical Physics
  v.153-249, 1988-98;
 3. Physica B+C [ISSN 0378-4363]
  Formerly part of : Physica
  Continued as Physica B: Condensed Matter and Physica C: Superconductivity and its Applications
  v.79-101, 1975-1980;
  v.103-130; 1981-1985;
 4. Physica. C, Superconductivity [ISSN 0921-4534]
  v.157-296, 1989-98//
 5. Physica. D, Nonlinear Phenomena [ISSN 0167-2789]
  Online version : http://www.sciencedirect.com/science/journal/01672789
  v.1-13, 1980-1984//
 6. Physical review
  Online version : https://journals.aps.org/archive/browse
  v.81, 1951;
  v.83-121, 1951-1961;
  v.122 no.4-6, 1961;
  v.123 no.1-3, 1961;
  v.125 no.1-6, 1962;
  v.126 no.1-3, 1962;
  v.127, 1962;
  v.128 no.1-2, 1962;
  v.129 no.4-6, 1963;
  v.131-140, 1963-1965;
  v.142-147, 1966;
  v.152, 1966;
  v.155, 1967;
  v.160-164, 1967;
  v.179-180, 1969;
  v.181 no.3-5, 1969;
  v.182, 1969;
  v.184-188, 1969//
 7. Physical review. A, General physics [ISSN 2469-9926]
  Title changed to: Physical review. A, Atomic, Molecular and Optica Physics
  Online version : http://journals.aps.org/pra/
  v.1-16, 1970-1977;
  v.17 no.1-4, 1978;
  v.18, 1978;
  v.19 no.1-4, 1978;
  v.20, 1979;
  v.21 no.1-4, 1980;
  v.22-38, 1980-1988;
  v.39 no.3-7, 1989;
 8. Physical review. A, Atomic, Molecular and Optica Physics [ISSN 2469-9926]
  Former title: Physical review. A, General physics
  Online version : http://journals.aps.org/pra/
  v.43-44, 1991//
 9. Physical review. B, Solid State [ISSN 0556-2805]
  Title changed to: Physical review. B, Condensed matter
  v.1 no.5-12, 1970;
  v.2-17, 1970-1978;
 10. Physical review. B, Condensed matter online-only [ISSN 0163-1829]
  Title changed to: Physical review. B, Condensed matter and Material Physics
  Online version : http://prb.aps.org/
  v.18-19, 1978-1979;
  v.20 no.1-2, 5-12, 1979;
  v.21 no.1-8, 11-12, 1980;
  v.22 no.3-6, 9-12, 1980;
  v.23-41, 1981-1990;
  v.42 no.2-18, 1990;
  v.43, 1991;
  v.44 no.1-7, 9-24, 1991;
  v.45-56, 1992-1997;
  v.59 no.1-145, 17-24, 1999;
  v.60-62, 1999-2000;
  v.63 no.1-8, 2001;
  บอกรับใหม่ในรูปแบบ online only
 11. Physical review. C, Nuclear Physics [ISSN 2469-9985]
  Online version : https://journals.aps.org/prc
  v.1-20, 1970-1979;
  v.21 no.1-2, 5-6, 1980;
  v.22-38, 1980-1988;
  v.39 no.2-3, 1989//
 12. Physical review. D, Particles and fields [ISSN 2470-0010]
  Online version : http://prd.aps.org/
  v.1-9, 1970-1974;
  v.10 no.2-12, 1974;
  v.11-15, 1975-1977;
  v.16 no.1-6, 10-12, 1977;
  v.17-18, 1978;
  v.19 no.1-8, 11-12, 1979;
  v.21 no.1-8, 11-12, 1980;
  v.22 no.1-3, 10-12, 1980;
  v.23-43, 1981-1991;
 13. Physical review. D, Particles, Fields, Gravitation and Cosmology online-only [ISSN 0556-2821]
  Online version : http://prd.aps.org/
  v.50-51, 1994-1995;
  v.52 no.1, 3-12, 1995;
  v.53-56, 1996-97;
  บอกรับใหม่ในรูปแบบ online only
 14. Physical Review. E, Statistical, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics online-only [ISSN 1063-651x]
  Online version : http://pre.aps.org
  v.59-62, 1999;
  v.63 no.1-2, 2001;
  บอกรับใหม่ในรูปแบบ online only
 15. Physical review letters online-only [ISSN 0031-9007]
  Online version : http://prl.aps.org
  v.1-17, 1958-66;
  v.18 no. 1-13, 1967;
  v.19-20, 1967-68;
  v.22-45, 1969-80;
  v.46 no.1-13, 1981;
  v.47-74, 1981-95;
  v.75 no.1-3, 5-16, 19-26, 1995;
  v.76 no.1-24, 1996;
  v.77, 1996;
  v.78 no.1-2, 4-26, 1997;
  v.79-85, 1997-2000;
  v.86 no.1-8, 10-26, 2001;
  v.87, 2001;
  v.88 no.1-17, 19-25, 2002;
  v.89-92, 2002-04;
  v.93 no.1-23, 25, 2004;
  v.94 no.1, 6-11,15-16, 21-24, 2005;
  v.95 no.1-8, 11, 13-14, 18-20, 2005;
  v.96-100, 2006-08;
  v.101 no.1, 4, 26, 2008;
  v.102-105, 2009-10;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 16. Physics education online-only [ISSN 0031-9120]
  Online version : http://iopscience.iop.org/0031-9120/
  v.13-35, 1978-2000;
  v.36 no.2-6, 2001;
  v.37-41, 2002-2006;
  v.42 no.1-3, 6, 2007;
  v.43, 2008;
  v.44 no.1, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 17. Physics Letters [ISSN 0031-9163]
  Continued as Physics Letters A and Physics Letters B
  v.19-27, 1965-1968;
  v.29-31, 1969-1970;
  v.34, 1971;
  v.36-42, 1971-1972;
 18. Physics letters A [ISSN 0031-9163]
  v.24-29, 1967-1969;
  v.31-35, 1970-1971;
  v.43-51, 1973-1975;
  v.53-238, 1975-1998//
 19. Physics letters B [ISSN 0031-9163]
  v.57-92, 1975-1980;
  v.95-106, 1980-1981;
  v.108-117, 1982;
  v.119-289, 1982-1992;
  v.291-309, 1992-1993;
  v.311-329, 1993-1994;
  v.331-418, 1994-1998//
 20. Physics reports [ISSN 0370-1573]
  v.12-46, 1974-1978;
  v.47 no.1-3, 5, 1978;
  v.48-49, 1978-1979;
  v.52-56, 1979;
  v.57 no.1-2, 4-6, 1980;
  v.58-79, 1980-1981;
  v.81-235, 1982-1993;
  v.236 no.1, 3-5, 1994;
  v.237-270, 1994-1996;
  v.271 no.1-2, 4-5, 1996;
  v.272-278, 1996-1997;
  v.279 no.1-5, 1997;
  v.280-295, 1997-1998;
  v.296 no.1, 1998//
 21. Physics Teacher online-only [ISSN 0031-921X]
  Online version : http://aapt.scitation.org/journal/pte
  v.16-36, 1978-98;
  v.37 no.1, 6-9, 1999;
  v.39-40, 2001-02;
  v.41-42, 2003-04;
  v.43 no.1-4, 2005;
  v.44-48, 2006-09;
  v.49 no.1-2, 9, 2011;
  v.50 no.1-8, 2012;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 22. Physics Today online-only [ISSN 0031-9228]
  Online version : www.physicstoday.org
  v.13-16, 1960-63;
  v.19-20, 1966-67;
  v.21 no.1-6, 1968;
  v.22, 1969;
  v.24 -43, 1971-1990;
  v.44 no.1-8 (part1), 1991;
  v.45, 1992;
  v.46 no.1-8 (part1), 10-12, 1993;
  v.47 no.1-7, 9-12, 1994;
  v.48, 1995;
  v.49 no.1-3, 5-12, 1996;
  v.50-51, 1997-98;
  v.52 no.1-3, 12, 1999;
  v.53 no.1-11, 2000;
  v.54-56, 2001-03;
  v.57 no.1-7, 9-12, 2004;
  v.58 no.2-4, 6-10, 12, 2005;
  v.59 no.2-12, Suppl., 2006;
  v.60 no.1-5, 7, 9-11, 2007;
  v.61 no.2-3, 12, 2008;
  v.62-64, 2009-11;
  v.66, 2013;
  v.67 no.1-6, 8, 10-12;
  v.68 no.1-3, 2015;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 23. Physics world [ISSN 0953-8585]
  v.1-9, 1988-96;
  v.10 no.1-3, 5-12, 1997;
  v.11-12, 1998-99;
  v.13 no.1-11, 2000;
  v.14, 2001;
  v.15 no.3-12, 2002;
  v.16 no.3-9, 11-12;
  v.17, 2004;
  v.18 no.1-2, 4-12, 2005;
  v.19, 2006;
  v.20 no.1-3, 2007;
  v.21 no.7-12, 2008;
  v.22, 2009;
  v.23 no.2-6, 8, 10-12, 2010;
  v.24 no.1-3, 2011;
 24. Physiological reviews online-only [ISSN 0031-9333]
  Online version : http://physrev.physiology.org/
  v.1-4, 1921-24;
  v.12, 1932;
  v.19-28, 1939-48;
  v.30-74, Suppl.1-5, 1950-94;
  v.75 no.1-3, 1995;
  v.76-83, 1996-2003;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 25. Phytochemistry online-only [ISSN 0031-9422]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00319422
  v.3-120, 1964-2015;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 26. Phytopathology [ISSN 0031-949X]
  v.74-76, 1984-86;
  v.81-86 no.4-12, 1991-96;
  v.87, 1997//
 27. Plant and Cell Physiology [ISSN 0032-0781]
  v.32-35, 1991-1994//
 28. Plant cell, The online-only [ISSN 1040-4651]
  Online version : www.plantcell.org
  v.1 no.1-3, 10-12, 1989;
  v.2 no.1-3, 10-12, 1990;
  v.3 no.1-3, 7-12, 1991;
  v.4-6, 1992-94;
  v.7 no.1-3, 5-12, 1995;
  v.8 no.1-6, 9-12, 1996;
  v.9, 1997;
  v.10 no.1-2, 4-12, 1998;
  v.11-15, 1999-2003;
  v.16 no.1, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 29. Plant cell reports online-only [ISSN 0721-7714]
  Online version : www.springerlink.com/content/100383
  v.1-29, 1981-2010;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 30. Plant molecular biology [ISSN 0167-4412]
  v.11-12, 1988-89;
  v.13 no.1-3, 1989;
  v.14, 1990
  v.15 no.3-4, 1990;
  v.16 no.1-2, 1991;
  v.17 no.1-3, 1991;
  v.18 no.3-6, 1992;
  v.20 no.5-6, 1992;
  v.21 no.5-6, 1993;
  v.22 no.1-2, 1993;
  v.23-24, 1993;
  v.25 no.1-5, 1994;
  v.23-24, 1993-94
  v.26 no.2-4,6, 1994;
  v.33 no.5, 1997//
 31. Plant physiology online-only [ISSN 0032-0889]
  Online version : www.plantphysiol.org
  v.44-112, 1969-96;
  v.113, 1997;
  v.114 no.24, 1997;
  v.115-123, 1997-2000;
  v.124 no.1-3, 2000;
  v.125-133, 2001-03;
  v.134 no.1, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 32. Plant science online-only [ISSN 0168-9452]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/01689452
  v.38-229, 1985-2014;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 33. Planta Medica online-only [ISSN 0032-0943]
  Online version : www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000058
  v.4-18, 1956-70;
  v.21-36, 1972-79;
  v.39-72, 1980-2006;
  v.73 no.1-7, 9-15, 2007;
  v.74 no.1-1, 2008;
  v.75-78, 2009-12;
  v.79 no.1-18, 2013;
  v.80 no.1-18, 2014;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 34. Polymer online-only [ISSN 0032-3861]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00323861
  v.1-41, 1960-2000;
  v.42 no.1-4, 6-26, 2001;
  v.43-45, 2002-2004;
  v.46 no.1-4, 6-26, 2005;
  v.47-48, 2006-07;
  v.49 no.1-16, 25, 2008;
  v.50 no.1, 3-15, 17-26, 2009;
  v.51-56, 2010-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 35. Polymer engineering and science online-only [ISSN 0032-3888]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1548-2634
  v.24-35, 1984-95;
  v.36 no.17-24, 1996;
  v.37 no.1-11, 1997;
  v.38 no.1-10, 12, 1998;
  v.39-41, 1999-2001;
  v.42 no.2-12, 2002;
  v.43 no.1-4,6-12, 2003;
  v.44-45, 2004-2005;
  v.46 no.1, 2006;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 36. Polymer-plastics technology and engineering [ISSN 0360-2559]
  v.14-19, 1980-82;
  v.22-24, 1984-85;
  v.26-35, 1987-96;
  v.36 no.1-5, 1997;
  v.37-42, 1998-2003//
 37. Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America [ISSN 0023-1134]
  v.42-53, 1956-65;
  v.55-99, 1965-2002;
  v.100 supp1-2, 2003;
  v.101, 2004;
  v.102 no.4-5, 9, 11, 13-16, 24, 26, 32-38, 40-41, 43, 45-48, 50, 52, 2005;
 38. Proceeding of the Royal Society of London.
  Series A, Mathematical and physical sciences [ISSN 0080-4630]
  v.234-237, 1956;
  v.240-241, 1957;
  v.244-245, 1958;
  v.250-251, 1959;
  v.256-261, 1960-61;
  v.264-314, 1961-70;
  v.317-453; 1970-97//
 39. Proceeding of the Royal Society of London.
  Series B, Biological sciences [ISSN 0962–8452]
  v.145-167, 1956-67;
  v.169-264, 1967-97//
 40. Progress of theoretical physics [ISSN 0033-068X]
  v.43-98, 1969-97//
 41. Pure and applied chemistry online-only [ISSN 0033-4545]
  Online version : www.iupac.org/publications/pac/index/
  v.1-60, 1960-88;
  v.61, no.1-2, 4-12, 1989;
  v.62-73, 1990-2001;
  v.74 no.1, 3-5, 2002;
  v.75, 2003;
  v.76 no.2-11, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only