รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- T -

 1. Tetrahedron online-only [ISSN 0040-4020]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00404020
  v.1 no.1-2, 1957;
  v.2-16, 1958-61;
  v.18-28, 1962-72;
  v.29 no.5-24, 1973;
  v.30, 1974;
  v.31 no.1-8,17-24, 1975;
  v.32, 1976;
  v.33 no.9-24, 1977;
  v.34-35, 1978-79;
  v.36 no.1-12,19-24, 1980;
  v.37-50, 1981-94;
  v.51 no.4-48, 1995;
  v.52 no.1-17, 20-48, 1996;
  v.53-56, 1997-2000;
  v.57 no.1-30, 32-52, 2001;
  v.58 no.1-6, 9-13, 15-52, 2002;
  v.59-61, 2003-05;
  v.62 no.1-6,8-52, 2006;
  v.63 no.2-52, 2007;
  v.64, 2008;
  v.65 no.1-5,9-52, 2009;
  v.66-71, 2010-15;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 2. Tetrahedron: asymmetry online-only [ISSN 0957-4166]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/09574166
  v.1-10, 1990-99;
  v.11-26, 2000-15;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 3. Tetrahedron letters online-only [ISSN 0040-4039]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00404039
  v.1 no.1-27, 1959-60;
  v.2, 1961;
  v.3 no.1-14, 1962;
  v.4, 1963;
  v.7-13, 1966-72;
  v.14 no.10-52, 1973;
  v.15-20, 1974-79;
  v.21 no.8-52, 1980;
  v.22 no.1-50, 1981;
  v.23-24, 1982-83;
  v.25 no.1-20, 26-52, 1984;
  v.26-42, 1985-2001;
  v.43 no.1-7,9-52, 2002;
  v.44-49, 2003-08;
  v.50 no.1-5,9-52, 2009;
  v.51-56, 2010-15;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 4. Thermochimica Acta [ISSN 0040-6031]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00406031
  v.8-9, 1974;
  v.14-41, 1976-80//
 5. Time (Asia Edition) print sub [ISSN 0040-781X]
  v.150 no.4,15,19, 1997;
  v.151 no.4,8,11,16,19,21,25, 1998;
  v.152 no.1-3,5,8-15,19-24, 1998;
  v.153 no.4-5,7-10,12-15,18,21,23,26, 1999;
  v.154 no.1-2,6-9,12-13,17,19-23,25, 2000;
  v.155 no.2,6,8,10-11,13-16,19-21,25, 2000;
  v.156 no.5,14,17-20,22-24, 2000;
  v.157 no.6,18,20-21,23,26, 2001;
  v.158 no.1-2,7-9,11,14, 2001;
  v.162 no.12-13,18-26, 2003-04;
  v.163 no.1-25, 2004;
  v.164 no.1-27, 2004;
  v.165 no.1-2,4-8,10-25,suppl, 2005;
  v.166 no.1-3,5-27, Suppl., 2005;
  v.167 no.1-25, 2006;
  v.168 no.1-27, 2006-07;
  v.169 no.1-25, 2007;
  v.170 no.1-19,21-27, 2007;
  v.171 no.1-13,15,17-26, 2008;
  v.172 no.1-15,17-20,22-26, 2008;
  v.173 no.1-22,24-26, 2009;
  v.174 no.1-16,19-26, 2009-10;
  v.175 no.1-23,25, 2010;
  v.176 no.1-26, 2010-11;
  v.177, 2011;
  v.178 no.1-18, 23-25, 2011;
  v.179, 2012;
  v.180 no.1-5,7-27, 2012-13;
  v.181 no.1-16,18,20-24, 2013;
  v.182 no.1-2,4-6,8-9,11-24,27, 2013;
  v.183 no.1-25, 2014;
  v.184 no.1,3-27, 2014-15;
  v.185 no.1-24, 2015;
  v.186 no.1-28, 2015-16;
  v.187-193, 2016-2018;
  v.194 no.1-3, 2019;
 6. Toxicology and applied pharmacology [ISSN 0041-008X]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/0041008X
  v.1-50, 1959-79;
  v.52-112, 1980-92;
  v.118, 1993;
  v.120-141, 1993-96;
  v.143-161, 1997-99//
 7. Trends in analytical chemistry online-only [ISSN 0165-9936]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/0041008X
  v.11-41, 1992-2012;
  v.43-63, 2013-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 8. Trends in biotechnology online-only [ISSN 0167-7799]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/01677799
  v.1-17, 1983-99;
  v.18 no.2,4-12, 2000;
  v.19 no.1,3,5-12, 2001;
  v.20-22, 2002-04;
  v.23 no.1-6,8-12, 2005;
  v.24-32, 2006-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 9. Trends in neurosciences online-only [ISSN 0166-2236]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/01662236
  v.1-22, 1978-99;
  v.23 no.1-6, 8-12, 2000;
  v.24 no.1-3, 5-12, 2001;
  v.25 no.1, 3-12, 2002;
  v.26-27, 2002;
  v.28 no.1-2, 5-12, 2005;
  v.29-30, 2006-07;
  v.31 no.1-7, 9-10, 12, 2008;
  v.32-33, 2009-10;
  v.34-37, 2012-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 10. Trends in pharmacological sciences online-only [ISSN 0165-6147]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/01656147
  v.9 pp.1-224, 1988;
  v.10-25, 1989-2004;
  v.26 no.1-2, 5-12, 2005;
  v.27-29, 2006-08;
  v.30 no.2-12, 2009;
  v.31-36, 2010-15;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only