รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- G -

 1. Gamete research
  v.9-24,1984-89;
 2. Gastroenterology
  v.11, 1948;
  v.16-54, 1950-68;
 3. Gene online-only [ISSN 0378-1119]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/03781119
  v.20-222, 1982-98;
  v.224-241, 1998-2000;
  v.243-553, 2000-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 4. General and comparative endocrinology [ISSN 0016-6480]
  v.1-19, 1961-72;
  v.21-27, 1973-75;
  v.30-61, 1976-86//
 5. Genetica [ISSN 0016-6707]
  v.55-101, 1981-97//
 6. Genetics
  v.97-102, 1981-82;
  v.106-117, 1984-87;
  v.118, 1988;
  v.124-129, 1990-91//
 7. Genome [ISSN 0831-2796]
  Former Title: Canadian journal of genetics and cytology
  v.29-30, 1988;
  v.32-35, 1989-92;
  v.36 no.1-4, 6, 1993;
  v.37-42, 1994-99;
  v.44-48, 2001-05//