วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature 27 43.07
2 Time (Asia Edition) * 3 -
3 American Journal of Physics 1 1.194
  Southeast Asia Journal fo Tropical Medicine and Public Health 1 0.287
  Biochemical Journal 1 4.331

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 15
2 ชีวจิต 8
  อนุสาร อ.ส.ท.* 8
3 สารคดี (Sarakadee Magazine) 6
  บ้านและสวน 3
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 3
4 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 2
  วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) 2
  วารสาร อพวช. 2
  Money and Wealth (M&W) 2
  Windows IT Pro = Enterprise IT Pro 2
  จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 1
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม.ธรรมศาสตร์ 1
  เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Armuy medical journal) 1
  Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์) 1

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนตุลาคม 2563
    + ประจำเดือนกันยายน 2563
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2563
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2563
    + ประจำเดือนมีนาคม 2563
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
    + ประจำเดือนมกราคม 2563
 
    + ปี 2562
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549