วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 15 41.058
2 Time (Asia Edition)* นิตยสาร 9 -
3 Nature 7 41.577
4 National Geographic (Eng.) 5 -
  American Journal of Mathematics 5 1.38
5 Journal of Molecular Biology 1 -
  Science Asia 1 -
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.817
  Tetrahedron Letters 1 2.215
  Biological Bulletin 1 0.895
  Carcinogenesis 1 5.072
  Cell 1 31.398
  Journal of the American Chemical Society 1 14.357

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated 25
2 มติชนสุดสัปดาห์ 13
3 บ้านและสวน 9
4 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 5
5 เที่ยวรอบโลก 4
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 4
6 จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 3
  ชีวจิต 3
  อนุสาร อ.ส.ท 3
7 วารสารดนตรี (Music journal) 2
  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal) 2
  วารสารสิ่งแวดล้อม (Environment Journal) 2
  วารสาร อพวช. 2
  วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
8 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 1
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ 1
  วารสารองค์การเภสัชกรรม 1
  Creative & Idea Kaizen 1