วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนมกราคม 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature 36 40.137
2 Science 10 34.205
3 Time (Asia Edition) นิตยสาร 4 -
4 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 3 -
5 Phytochemistry 2 3.205
6 National Geographic (Eng) 1 -
7 Journal of the chemical society 1 -
  Journal of the American chemical society 1 13.853
  Physical Review (D) 1 4.557
  Physical Review (E ) 1 2.366
  American Journal of mathematics 1 1.056
  Trends in Pharmacological Sciences 1 12.797
  International Jornal for Vitamin and nutrtion research 1 -

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ซีเคร็ต = Secret 15
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Ilustrated 15
2 มติชนสุดสัปดาห์ 13
3 ชีวจิต 9
4 บ้านและสวน 5
  วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 5
  A day 5
5 เที่ยวรอบโลก Travel Around The World 4
  อนุสาร อ.ส.ท. 4
  National Geographic ฉบับภาษาไทย 4
6 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ  3
  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural science journal  3
  สารคดี Sarakadee Magaine 3
7 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal  2
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ววท. 2
  วารสาร อพวช. 2
  All Magazine 2
  พุทธชินราชเวชสาร Buddhachinaraj Medical Journal 1
  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Health 1
  วารสารเกศตรพระจอมเกล้า King Mongkut's Agricultural Journal 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 1
  วารสารวืทยาศษสตร์ลาดกระบัง Journal of science - Ladkrabang 1
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ 1
  วารสารสิ่งแวดล้อม 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549