วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 29 34.205
2 Nature 12 40.137
3 New Scientist 11 -
4 Syk & Telescope 7 -
5 American Journal of Mathematics 5 1.056
6 Time (Asia Edition) (นิตยสาร) 3 -
7 Heterocycles 1 1.036
  Studies in Applied Mathematics 1 1.829

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 บ้านและสวน 20
2 Health & Cuisine 19
3 มติชนสุดสัปดาห์ 12
4 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 8
5 ชีวจิต 7
6 ซีเคร็ต = Secret 5
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 5
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 5
7 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 4
8 จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 3
9 วารสารเพลงดนตรี = Musics Journal 2
  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal) 2
  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชยนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University Journal) 2
  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) 2
  วารสารศรีนครินทรวิโรตวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2
  วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health) 2
  Creative & Idea KAIZEN 2
10 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 1
  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง 1
  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ladkrabang) 1
  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 1
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ 1
  วารสารสิ่งแวดล้อม 1
  วารสาร อพวช. 1
  อนุสาร อ.ส.ท. 1
  KMUTNB:IJAST 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549