วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature 39 40.137
2 New Scientist 19 -
3 Science 14 34.205
4 Time (Asia Edition) 7 -
5 Reader's Digest 6 -
6 Phytochemistry 3 3.205
  Anatomical Record 3 1.431
7 Acta Anatomica 2 2.435
  Mathematical Biosciences 2 1.246
8 Journal of Ethnopharmaceology 1 2.981
  Journal of the Science Society of Thailand 1 -
  Planta Medica 1 2.342
  Science Asia 1 -
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.655
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 1 2.651
  Angewandte chemie 1 -

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 เที่ยวรอบโลก 29
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 11
3 ชีวจิต 9
  มติชนสุดสัปดาห์ 9
4 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 8
  บ้านและสวน 8
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 8
5 อนุสาร อ.ส.ท. 6
6 ซีเคร็ต = Secret 5
7 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 4
8 Creative & Idea KAIZEN 3
9 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal) 2
  All Magazine 2
10 วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1
  วารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture) 1
  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 1
  Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ฯ) 1
  Update 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549