10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature 22 41.577
2 Science 20 41.058
3 New Scientist 16 0.386
4 Time (Asia Edition)* นิตยสาร 5 -
5 Science News 4 -
6 Science Asia 3 -
7 Heterocycles 1 1.036
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.817
  Cell 1 31.398

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ชีวจิต 6
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated 6
  มติชนสุดสัปดาห์ 6
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 5
3 จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 4
  บ้านและสวน 4
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 4
4 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 3
  วารสารไทย 3
  วารสาร อพวช. 3
5 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม. ธรรมศาสตร์ 2
  เวชชสารสัตวแพทย์ (Thai journal of veterinary medicine) 2
  เวชสารแพทย์ทรหารบก (Royal Thai Army medical journal) 2
  อนุสาร อ.ส.ท. 2
6 Creative & Idea KAIZEN 1
  ซีเคร็ต = Secret 1
  วารสารดนตรี (Music journal) 1
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ 1
  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 1
  Science an Technology Asia 1
  Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์) 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549